Dane osobowe

„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (…)”.

RODO, art. 17 ust. 1

 

Poniżej zamieszczamy informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w firmie Bożena Jarzyńska Wyprawy Fotograficzne, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) oraz polskich przepisów o ochronie danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w domenie com.pl („Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Bożena Jarzyńska prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Bożena Jarzyńska Wyprawy Fotograficzne z siedzibą w Łomianki Dolne pod adresem ul. Kościelna Droga 8e 1, 05-092 Łomianki Dolne, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5213387095 oraz REGON 147311654, wpisana do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa mazowieckie pod numerem 1824, adres e-mail: kontakt@wyprawyfoto.com.pl, tel.: +48 663370828 (dalej jako „Administrator„).
 3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub pod adresem e-mail: kontakt@wyprawyfoto.com.pl.
 4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: wyprawyfoto.com.pl. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisach prawa.

 § 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
 2. dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i transakcjach;
 3. dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do logowania;
 4. informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia końcowe, dane o ruchu na stronie.
 5. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
 6. w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
 7. w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
 8. w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 9. w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 10. w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika (więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 12. w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 13. w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 14. w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.

  § 3 Prawa Użytkowników

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
f) przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4 Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:

  a) w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
  b) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
  c) w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
  d) w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  e) w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),

  § 5 Odbiorcy danych

  1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:

  a) towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  b) podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,
  d) biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,

  e) właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

  2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO

  § 6 Polityka plików Cookies

 1. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.
 2. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne” stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 26-05-2022

 

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej.
Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz. 2361)

Formularz Informacyjny

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

Przedsiębiorstwo Bożena Jarzyńska Wyprawy Fotograficzne (zwane dalej Biurem Podróży WYPRAWY FOTO) będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Biuro Podróży WYPRAWY FOTO. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Biuro Podróży WYPRAWY FOTO stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Biuro Podróży WYPRAWY FOTO  wykupiło w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 9 infolinia: 225056506 zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. B.Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 5979501 email:dkpit@mazovia.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności Biura Podróży WYPRAWY FOTO, dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL

przetransponowana do prawa krajowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf

REGULAMIN SERWISU

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

 

 REGULAMIN SERWISU wyprawyfoto.com.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania serwisu dostępnego pod adresem wyprawyfoto.com.pl (dalej jako „Serwis”).
2. Administratorem Serwisu jest Bożena Jarzyńska prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Bożena Jarzyńska Wyprawy Fotograficzne z siedzibą w Łomianki Dolne pod adresem ul. Kościelna Droga 8e m. 1, 05-092 Łomianki Dolne, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5213387095 oraz REGON 147311654, wpisana do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa mazowieckie pod
numerem 1824, adres e-mail: kontakt@wyprawyfoto.com.pl, tel.: +48 663370828 (dalej jako „Administrator”).
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie.
4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
b. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.);
c. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
f. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
b. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.).
c. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
d. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
e. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
f. Umowa – umowa o udział w Imprezie Turystycznej jako całości lub jeżeli Impreza Turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy Turystycznej, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
g. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
h. Impreza (Impreza Turystyczna) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
i. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Administratora.
j. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
k. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Imprezie Turystycznej dostępnej w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności.
l. Płatność – opłata za wszystkie usługi turystyczne w ramach Imprezy Turystycznej wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
m. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
n. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
o. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
7. Aktualne opisy Imprez zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
8. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.

II. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.

3. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia –
zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby bądź na adres e-mail Administratora, określony w
ust. 1 powyżej przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych powyżej, w/w umowę
uważa się za niezawartą.
4. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
5. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in: 

a. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
b. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
c. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
d. zapoznanie się z opisami Imprez Turystycznych;

e. przejście do Systemu Rezerwacji;
f. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
g. przesłanie wiadomości/zapytania do Administratora za pośrednictwem Formularza Kontaktowego; 

 6. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na: 

a. dokonanie Rezerwacji na określone usługi turystyczne dostępne w ramach Imprezy wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
b. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
c. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
d. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
e. dokonanie Płatności. 

7. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz
automatycznych systemów wywołujących o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów Administratora
na podany przez Użytkownika adres e-mail. Ponadto Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez
Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania informacji, o których mowa powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie oraz
przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
8. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej poprzez:

a. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
b. przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;
c. przesłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie.

III. REZERWACJE

1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie Imprezy Turystycznej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich
polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i
dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji Imprezy. 
2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Imprez Turystycznych, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Imprezy Turystycznej Użytkownik proszony
jest o kontakt z Administratorem.
4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik
przez dokonanie wpłaty ceny Imprezy Turystycznej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i
obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub zmiany terminu określone są w Warunkach Uczestnictwa.
6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.
7. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
8. Rozliczenia płatności za Imprezę Turystyczną e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem Payu. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.payu.com.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami
własności intelektualnej. 
2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może następować wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych
systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę
sądową. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Administratora wezwie Użytkownika do usunięcia skutków
naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez
Użytkownika wezwania, Administrator może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
4. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie daje gwarancji, że informacje o Imprezie Turystycznej oraz ceny wskazane w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń.
5. W celu prawidłowego działania Funkcjonalności Serwisu istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych należących do podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Warunki umożlwiające Podróżnemu odstąpienie od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz procedura odstąpienia następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
2. Prawo odstąpienia od Umowy na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12) nie przysługuje Uczestnikowi.

VI. REKLAMACJE

1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Kościelna Droga 8e m. 1, 05-092 Łomianki Dolne lub mailowo pod adresem
kontakt@wyprawyfoto.com.pl.
4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do e-mail korespondencji w przypadku złożenia pisemnej reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia
przedmiotowej reklamacji.
6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji,
przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
7. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami
Warunków Uczestnictwa.

VII. WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU NA RZECZ UŻYTKOWNIKA

1. Realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana;
b. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
c. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności, gdy:

● dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
● Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
● Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora lub osób trzecich;
● Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.

2. Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Serwisu została wstrzymana lub zakończona przez Administratora, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu
bez uprzedniej zgody Administratora. Użytkownik traci również prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
2. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w
Serwisie. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy.
3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 26-05-2022

 

 

 

 

” Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora  następuje poprzez dokonanie przez Klienta rezerwacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz…”

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży Wyprawy Foto

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z
późn. zm.; dalej jako „ustawa o imprezach turystycznych”) jest Bożena Jarzyńska prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Bożena Jarzyńska Wyprawy
Fotograficzne (nazwa skrócona Wyprawy Foto) z siedzibą w Łomiankach Dolnych pod adresem ul. Kościelna Droga 8e lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5213387095 oraz REGON 147311654, wpisana do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa mazowieckie pod numerem 1824, adres e-mail: kontakt@wyprawyfoto.com.pl, tel.:
+48 663370828 (dalej jako „Organizator”).
2.  Ilekroć w treści niniejszych Warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży WYPRAWY FOTO mowa jest o: 
 

2.1. Organizatorze – należy przez to rozumieć biuro podróży Wyprawy Foto,
2.2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych, na swoją rzecz lub na rzecz innej
osoby,
2.3. Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy przygotowany i zamieszczony przez Organizatora na stronie internetowej, umożliwiający zapis
na imprezę turystyczną organizowaną przez Wyprawy Foto
2.4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wskazaną w Umowie (w tym także sam Klient) jako uczestniczącą w imprezie turystycznej organizowanej
przez Bożena Jarzyńska Wyprawy Fotograficzne, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą
Umową,
2.5. Niezgodności – należy przez to rozumieć niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezą turystyczną,
2.6. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę o świadczenie usług Turystycznych zawieraną pomiędzy Klientem a Organizatorem stanowiącą ogół wzajemnych
praw i obowiązków stron, wynikających z zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych wraz z niniejszymi Warunkami uczestnictwa, Programem Ramowym,
standardowym formularzem informacyjnym i zasadami przetwarzania danych osobowych,
2.7. Warunkach Uczestnictwa – należy przez to rozumieć Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży WYPRAWY FOTO,
2.8. Imprezie turystycznej – rozumie się przez to imprezę turystyczną, zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych,
2.9. Imprezie – należy przez to rozumieć imprezę turystyczną organizowaną przez biuro podróży WYPRAWY FOTO.
2.10. Programie Ramowym – należy przez to rozumieć program Imprezy organizowanej przez biuro podróży WYPRAWY FOTO zawierający w szczególności
informacje określone w art. 40 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych,
2.11. Trwałym nośniku – należy przez to rozumieć sposób udokumentowania dokonania danej czynności, rozumiany jako materiał lub narzędzie umożliwiające
Klientowi lub Uczestnikowi lub Organizatorowi przechowywanie kierowanej do niego informacji i dostęp do niej w przyszłości w formie niezmienionej, np. za
pośrednictwem e-maila lub na piśmie.
2.12. Usłudze Turystycznej – rozumie się przez to usługę turystyczną, zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych,
 

3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz w jego materiałach promocyjnych stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy , nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych wymogu poinformowania Podróżnego
o zmianie. 
 

II. ZAWARCIE UMOWY 

1. Rezerwacji na Imprezie można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.wyprawyfoto.com.pl, poczty e-mail, telefonu lub na piśmie. Dokonana przez klienta
rezerwacja możliwości udziału w imprezie turystycznej traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy.
2. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora (dalej jako „Umowa”) następuje poprzez dokonanie przez Klienta rezerwacji za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie zapłaty zaliczki za Imprezę lub w przypadku gdy do Imprezy zostało mniej niż 30 dni całości ceny Imprezy.
3. Przed zawarciem Umowy udziela się Klientowi:

a) standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego (dalej jako „formularz SFI”) zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych, stanowiącego załącznik 1 lub 2 do wspomnianej ustawy;
b) w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, nie wprowadzając Klienta w błąd informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o imprezach turystycznych dalej jako Program Ramowy 

4. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony wyprawyfoto.com.pl Klient potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane ustawą o imprezach
turystycznych informacje za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie.
5. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Klientowi za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail kopię Umowy lub potwierdzenie jej
zawarcia.
6. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Klientowi przed zawarciem Umowy Informacje o Imprezie, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane
i informacje określone w art. 42 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych.
7. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się przez Klienta z Programem Ramowym i Warunkami Uczestnictwa. Poprzez uiszczenie zaliczki lub dni całości ceny Imprezy (gdy do
Imprezy zostało mniej niż 30 dni), Klient potwierdza znajomość wymienionych zasad i oświadcza, że je akceptuje.
8. Osoba zawierająca Umowę w imieniu osoby trzeciej oświadcza niniejszym, iż posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy. Klient zawierający Umowę jest również odpowiedzialny za
informowanie pozostałych Uczestników wskazanych w Umowie o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej w tym o: szczegółach Umowy, Warunkach Uczestnictwa,
Programie Ramowym, szczegółach ubezpieczenia i zasadach przetwarzania danych osobowych.
9. Klient zawiera Umowę w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie Uczestników Imprezy i przyjmuje tym samym na siebie solidarną wraz z Uczestnikami
odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez tychże Uczestników
10. Za osobę niepełnoletnią Umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy.
11. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji Imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura Organizatora. Klient jest
zobowiązany do posiadania powyższych dokumentów. Niedostarczenie wymaganych przez Organizatora dokumentów w terminie może zostać potraktowane jako rezygnacja
Uczestnika z udziału w Imprezie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

 

III. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ, WARUNKI PŁATNOŚCI, ZMIANA CENY 

1. CCena imprezy turystycznej, informacje o tym, co cena zawiera oraz warunki płatności określone są w Umowie. Cena Imprezy turystycznej nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu,
wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Kliencie.
2. Klient zobowiązany jest w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora dokonać zapłaty zaliczki za Imprezę a
w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy należy jednorazowo wpłacić całą jej cenę. Po bezskutecznym upływie wskazanych powyżej
terminów rezerwacja zostanie anulowana.
3. W przypadku uiszczenia przez Klienta zaliczki w momencie zawierania Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty ceny za Imprezę w wysokości i terminach
wskazanych w Umowie.
4. Płatności, których należy dokonać przed wyjazdem, podane w innych walutach niż złoty polski, należy przeliczyć na złotówki według tabeli kursu sprzedaży mBanku w dniu zapłaty i
wpłacić na rzecz Organizatora w tak ustalonej wysokości lub wpłacić na właściwy rachunek walutowy Organizatora

EUR (IBAN): PL44 1140 2004 0000 3212 1050 4183 (BIC: BREXPLPWMBK)
USD (IBAN): PL39 2490 1057 0000 9901 5399 7391 (BIC: ALBPPLPW)

5. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Klientem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora w terminach wskazanych powyżej.
6. Cena określona w Umowie może być podwyższona, jeżeli nastąpi: wzrost kosztów transportu, podatków lub opłat takich jak np. opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w
portach morskich i lotniczych lub wzrost kursów walut. Cena Imprezy będzie podwyższona o kwotę, o jaką wzrosną w/w koszty. Cena jednak nie może być podwyższona w okresie 20
dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Podwyższenie ceny z w/w okoliczności nie stanowi zmiany warunków Umowy.
7. Organizator powiadamia podróżnego o zmianie ceny na Trwałym nośniku oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia. Uczestnik/Klient powinien w terminie 3 dni
powiadomić Organizatora czy decyduje się na przyjęcie zmiany w Umowie czy też na odstąpienie od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat. Brak
powiadomienia w terminie Organizator może potraktować jako zgodę Uczestnika/Klienta na zmianę Umowy.
8. Klient ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów o których mowa w punkcie III.6, które nastąpiły po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.
9. Faktura za imprezę będzie wystawiana na życzenie Uczestnika w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a kwoty euro będą przeliczone na PLN po średnim kursie NBP
poprzedzającym dzień zakończenia imprezy.
10. Wszelkie płatności w złotówkach dokonuje się na konto bankowe mBank 40 1140 2004 0000 3002 7526 4691
11. Cena nie obejmuje wycieczek fakultatywnych oraz zakwaterowania w pokoju jednoosobowym, chyba że oferta stanowi inaczej.
12. Ceny Imprez (bądź ich części płatne w zł) zawierają podatek.

  

 IV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY 

1. Organizator przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie nieznacznej zmiany warunków Umowy, jeżeli poinformuje o tym Klienta na Trwałym nośniku
2. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator z przyczyn od niego niezależnych:

a) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, lub
b) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Klient/Uczestnik powiadomił Organizatora, na które strony Umowy wyraziły zgodę i które zostały objęte Umową, lub
c) proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z pkt. 5 (sytuacje, w których dopuszczalne jest podwyższenie ceny)

– niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na Trwałym nośniku. W takiej sytuacji Klient powinien w terminie 3 dni poinformować Organizatora, czy:

a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
b) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

Brak powiadomienia w terminie Organizator może potraktować jako zgodę Klienta/Uczestnika na zmianę Umowy.
3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianie wszelkich danych istotnych do realizacji Imprezy np. adresu, nazwiska, wymianie paszportu etc. w terminie
umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, nie krótszym niż na 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku zaniedbania tego obowiązku Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.

V. ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (np. decyzja władz państwowych, działania siły wyższej).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Imprezy określonej w warunkach Imprezy wskazanych na stronie
internetowej Organizatora lub w Programie Ramowym Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy z powodu niewystarczającej liczby Uczestników, Organizator powiadamia o tym
Uczestnika nie później niż:
 

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.
 

W takich przypadkach Uczestnik otrzyma natychmiastowy zwrot wniesionych opłat. Uczestnikowi w takiej sytuacji nie przysługuje odszkodowanie. 

VI. REZYGNACJA, PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA 

1.KKlient może od umowy odstąpić w każdym momencie. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora
dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztu rezygnacji, ustalanego indywidualnie w każdym przypadku. Koszt rezygnacji obejmuje koszty
poniesione przez Organizatora w związku z zawarciem przez Klienta umowy i późniejszym odstąpieniem od niej.
2. W każdym przypadku koszty potrąceń nie mogą przewyższać kosztów faktycznie poniesionych przez Organizatora.
3. Jako rezygnację z udziału w Imprezie ze strony Klienta, która pociąga za sobą obowiązek zwrotu przez Klienta Organizatorowi kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z
rezygnacją rozumie się także:
 

a) odmowę wydania paszportu, wiz, czy brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport, wiza, ewentualnie zaświadczenie o szczepieniu itp.),
b) uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne,
c) rezygnację z powodu choroby czy przypadków losowych,
d) nieobecność uczestnika w miejscu zbiórki przy podróży zbiorowym środkiem transportu,
e) niestawienie się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych przez pilota/rezydenta lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w programie,
f) brak przedłożenia wymaganych dokumentów, o których poinformował go organizator.
 

4. Klient/Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki, z tym że przeniesienie to jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na piśmie w terminie, który umożliwia
przeprowadzenie ewentualnych procedur wizowania i zmiany danych Uczestnika imprezy u przewoźników lotniczych, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W
takiej sytuacji za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz za wszelkie koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika (również koszty wykupu nowego biletu lotniczego
i wyrobienia wiz w przypadku, kiedy zmiana Uczestnika nastąpi już po wykupieniu przez Organizatora biletu lotniczego lub wiz) odpowiada solidarnie Klient/Uczestnik i osoba
przejmująca jego uprawnienia. W przypadku Imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę jest możliwe pod warunkiem
wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę Uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek
przewoźnika obsługującego dany lot).
5. Za osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej rozumie się osobę, której udział w danej imprezie turystycznej jest możliwy, w szczególności:
 

a) Istnieje możliwość zakupu dla tej osoby biletu lotniczego na daną imprezę – w przypadku imprez samolotowych;
b) Osoba ta przedłoży Organizatorowi w oznaczonym terminie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie turystycznej (np. paszport, wizę o odpowiedniej dacie
ważności);
c) Osoba ta spełnia wymogi sanitarne obowiązujące w kraju/krajach docelowych i jest w stanie przedłożyć potwierdzające to dokumenty w oznaczonym przez Organizatora
terminie;
d) Stan zdrowia tej osoby pozwala na jej udział w imprezie turystycznej i realizację programu imprezy bez uszczerbku dla zdrowia tej osoby i pozostałych Podróżnych;

 

VII. OBOWIĄZKI STRON I REALIZACJA UMOWY

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących i aktualnych dokumentów uprawniających do przekraczania granic.
2. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić z własnych środków. Za szkody popełnione przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich
prawni opiekunowie.
3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów i innych przepisów oraz prawa lokalnego i obyczajowego obowiązującego w kraju pobytu, obiektach noclegowych,
gastronomicznych, jak również zaleceń przewodnika/pilota. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestnika przepisów lub zasad.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z Imprezy Uczestnika nadużywającego alkoholu lub używającego środków odurzających, lub w sposób rażący
nie stosującego się do zaleceń pilota grupy/przewodnika i utrudniającego realizację programu Imprezy.
5. Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu Imprezy, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu Imprezy może odbywać się bez opieki
przewodnika/pilota. W takim przypadku przewodnik/pilot ma obowiązek oczekiwać na Uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu Imprezy odtransportować grupę na lotnisko
wylotowe. Przewozy lotnicze odbywają się na warunkach linii lotniczych i podlegają przepisom: Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu
lotniczego sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 nr 37 poz. 235 z późn. zm.) oraz Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących
międzynarodowego przewozu lotniczego podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49 z późn. zm.).
6. Uczestnik od chwili rozpoczęcia Imprezy zobowiązany jest stosować się do wskazówek przewodnika/pilota, dotyczących realizacji programu Imprezy.
7. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z przekazywanymi przez Organizatora informacjami dotyczącymi szczególnych zagrożeń zdrowia i życia na odwiedzanym terenie i
oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że Impreza, w której weźmie udział, niesie ze sobą możliwość zachorowania, zranienia, a nawet śmierci, które mogą być spowodowane przez siły
natury, podróżowanie środkami lokomocji (lotniczej, samochodowej i innej), obcowanie z przyrodą i inne sytuacje. Uczestnik oświadcza, że o tym ryzyku został poinformowany oraz że
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia podróży i uczestniczenia w Imprezie.
8. Organizator zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z zawartą Umową i przedstawionym Programem Ramowym. Organizator zastrzega prawo do zmiany kolejności realizacji
Programu Imprezy. Zmiana kolejności realizacji Programu Imprezy nie stanowi naruszenia Umowy. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług
turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej,
9. Klient ma prawo żądać realizacji swoich dodatkowych wymagań specjalnych, jeżeli powiadomił o nich Organizatora na piśmie przed zawarciem Umowy, Organizator wyraził na nie
zgodę i wymagania te zostały wpisane do Umowy.
10. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane
wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika/Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli
tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć lub siłą wyższą.
11. Klient nie może dochodzić odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą oraz za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło
z powodu siły wyższej lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie.
12. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego
Uczestnika/Klienta będącego osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej (ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie).
Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do wysokości 1/10 ceny Imprezy uiszczonej na rzecz Organizatora względem Klienta,
dla którego zawarcie Umowy związane było z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z posiadaniem przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych informacji, dotyczących usługi/Imprezy, pochodzących ze źródeł
innych niż oficjalne materiały Organizatora.

 

VIII. REKLAMACJE 

1. Uczestnik ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej, niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania
imprezy turystycznej
2. skargi składane przez Uczestnika powinny zawierać opis okoliczności faktycznych oraz sprecyzowane żądanie Uczestnika i należy zgłaszać je:
 

a) W trakcie trwania imprezy turystycznej – pilotowi wycieczek lub bezpośrednio Organizatorowi
b) Po powrocie z imprezy turystycznej – bezpośrednio Organizatorowi.

 

3. Reklamacje związane z wykonaniem Umowy winny być składane bezpośrednio u Organizatora (na adres: Wyprawy Fotograficzne, ul.Kościelna Droga 8e/1, 05-092 Łomianki) wyłącznie
w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od zakończenia Imprezy.
4. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia Imprezy, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu Imprezy – 30 dni od złożenia reklamacji (obowiązuje
data wpłynięcia pisma do Organizatora).
5. Organizator nie jest związany uznaniem reklamacji przez pilota wycieczki lub inną osobę uprawnioną do przyjęcia reklamacji.
6. Uczestnik ma możliwość skorzystania także z alternatywnych metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) oraz z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podmiotami uprawnionymi do podejmowania działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu
między konsumentem a przedsiębiorcą są wojewódzkie Inspektoraty Handlowe, których listę można znaleźć na stronie internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl .
 

IX. UBEZPIECZENIE KLIENTÓW 

1. Organizator zawarł z SIGNAL IDUNA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, zgodnie z wymogiem określonym w ustawie z dnia 24 listopada 2017
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych umowę gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu Klienta do kraju, w sytuacji, gdy
organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania
zobowiązań umownych. W razie niewykonania przez Organizatora zobowiązań umownych Marszałek Województwa Mazowieckiego siedzibą przy ul.Brechta 3, 03-719 Warszawa
jest beneficjentem gwarancji i organem upoważnionym do wypłat środków z ubezpieczenia kosztów powrotu Klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za
Imprezę.
2. Wszyscy Uczestnicy Imprezy realizowanej za granicą ubezpieczeni są w ramach wykupionej Imprezy od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na następujące
sumy: KL 60 000 EUR, NNW 10 000 PLN, BP 1000 PLN (w przypadku Imprezy na terytorium państw europejskich) oraz KL 100 000 EUR, NNW 10 000 PLN, BP 1000 PLN (w
przypadku Imprezy na terytorium państw pozaeuropejskich). Istnieje również możliwość zwiększenia kwot świadczeń ubezpieczenia za dodatkową opłatą.
3. Organizator oferuje Uczestnikom rozszerzenie ubezpieczenia o zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie za dodatkową opłatą.
4. Ogólne warunki ubezpieczenia, zawierające m.in. możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, sposób likwidacji szkody, są doręczane Klientowi przed zawarciem Umowy.
5. Zawierając Umowę Klient deklaruje w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy
uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Bezpieczne Podróże zatwierdzone Uchwałą 42/Z/2021 Zarządu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 roku, zmienione uchwałą Nr 63/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 29 września 2021 oraz Koszty Imprezy
Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 30.08.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r
oraz uchwałą Nr 63/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 29 września 2021 roku stanowiące załącznik do niniejszej umowy, oraz oświadcza w imieniu własnym i
tych uczestników, że akceptuje te warunki ubezpieczenia.
6. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów
świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego
świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
7. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.
8. Biuro Podróży na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 517326 z dnia 15.01.2019 zawiera na rzecz swoich klientów umowy
ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
9. Zawierając Umowę Klient w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej oświadcza iż wyraził zgodę na przekazanie OWU Bezpieczne Podróże wraz z pozostałymi
warunkami Umowy Ubezpieczenia Klienta oraz informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA na innym trwałym
nośniku niż w formie papierowej.
10. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w zakresie ubezpieczenia SIGNAL IDUNA opisane są w § 13 OWU Bezpieczne Podróże.
11. Ubezpieczenie zawierane przez Organizatora na rzecz Klienta ma charakter podstawowy, dlatego Klient powinien zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie w razie potrzeby. Za realizację
świadczeń wynikających z ubezpieczenia Podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Organizator ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań oraz nie mają
wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania.
 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH 

1. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 r.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na formularzu Property Irregularity Report (dalej PIR) na adres
przedstawicielstwa linii lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów.
3. Reklamacje wynikające z opóźnienia w dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w terminie do 21 dni od dnia przekazania bagażu
pasażerowi. Formularz PIR dostępny jest na lotniskach zazwyczaj w punktach zgłaszania utraty lub uszkodzenia bagażu z ang. „Lost and found”.
 

XI. POMOC UCZESTNIKOWI 

1. Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji,
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na udzieleniu:
 

a) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
b) pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej
c) pomocy w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych,
 

3. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Opłata
będzie odpowiadać wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.
4. W przypadku, gdy Organizator zobowiązany był w Umowie do zapewnienia transportu powrotnego, a niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnemu do kraju zgodnie z Umową z
powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej
w Umowie, przez okres do 3 nocy. Ograniczenie czasu zapewnienia Uczestnikowi niezbędnego zakwaterowania nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej
oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że
Organizator został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia podlegają one rozpatrzeniu przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych.
3. Informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą małoletnią lub osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu (jeżeli na podstawie Umowy obejmującej
zakwaterowanie podróżują osoby małoletnie, którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba) można uzyskać u Organizatora korzystając z danych kontaktowych podanych
w Umowie, Warunkach uczestnictwa, a także z dodatkowych materiałów przekazanych Podróżnemu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
4. Warunki Uczestnictwa obowiązują wszystkich Uczestników/Klientów korzystających z usług Organizatora.
Klient/Uczestnik oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje Warunki Uczestnictwa oraz Program Ramowy stanowiący integralną część Umowy