Dane osobowe

“Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (…)”.

RODO, art. 17 ust. 1
Poniżej zamieszczamy informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w firmie Bożena Jarzyńska Wyprawy Fotograficzne, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) oraz polskich przepisów o ochronie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych naszych Klientów, rozumianych jako Podróżnych zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz użytkowników strony www.wyprawyfoto.com.pl (dalej także łącznie zwanych Klientami) jest Bożena Jarzyńska Wyprawy Fotograficzne, Kościelna Droga 8e lok1 (dalej: Administrator, Wyprawy Foto).

2. Dane osobowe Klienci udostępniają dobrowolnie i w dowolnym momencie mogą cofnąć zgodę na ich przetwarzanie (w przypadku, gdy zgoda jest przesłanką przetwarzania).

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej i umowy ubezpieczenia;
b) realizacji przepisów prawa;
c) prowadzenia działań promocyjnych i handlowych Administratora.

4. Administrator gromadzi dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością turystyczną i w celu realizacji umów o udział w imprezie turystycznej oraz udostępnia je:
a) podmiotom, przy pomocy których realizuje umowy zawarte z Klientami (m. in. przewoźnikom lotniczym, autokarowym, podmiotom zapewniającym zakwaterowanie, ubezpieczycielowi) – wyłącznie w zakresie do tego niezbędnym i także wówczas, gdy podmioty te mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);
b) podmiotom świadczącym mu usługi doradcze (m. in. prawne, rachunkowe, audytowe, podatkowe), w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nakładanych przez prawo, a także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
c) innym podmiotom i osobom, w tym organom państwowym na ich żądanie i wyłącznie w przypadkach i w zakresie przewidzianych przez prawo;

5. Administrator informuje, że osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji, a także przenoszenia danych;
b) prawo do usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w stosunku do dotychczasowego sposobu ich przetwarzania;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez prawo, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce – w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

6. Podanie przez Podróżnego wskazanych w formularzu umowy o udział w imprezie turystycznej danych osobowych Podróżnego i osoby towarzyszącej wskazanej przez Podróżnego jest niezbędne do zawarcia tej umowy, rozpoczęcia jej realizacji oraz należytego jej wykonania (m. in. z uwagi na wymogi paszportowe i wizowe). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy z Wyprawy Foto.

7. Podróżny podający dane osoby towarzyszącej powinien upewnić się, że osoba, której dane podaje, wyraża na to zgodę i upoważnia Podróżnego do udostępnienia tych danych firmie Wyprawy Foto.  Podróżny powinien także upewnić się, że osoba towarzysząca, którą wskazał, ma świadomość sposobu wykorzystania jej danych przez Wyprawy Foto.

8. Dane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy będą przekazywane do krajów trzecich (odpowiednich do kierunku, którego dotyczy wyjazd) wyłącznie w celu organizacji imprezy turystycznej objętej umową. Kraje te w większości przypadków nie zapewniają standardów ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej, podstawą przekazania danych jest art. 49 ust. 1 pkt. b) i c) RODO. Administrator informuje, że nie jest w stanie zapewnić przestrzegania przez podmioty, którym będzie przekazywał dane jakichkolwiek zasad ochrony danych, wynika to z charakteru organizowanych imprez turystycznych.

9. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom postronnym oraz przetwarzanie danych w sposób sprzeczny z prawem.

10. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej oraz jak przewidują to obowiązujące przepisy prawa (m. in. podatkowe, rachunkowe), z zachowaniem należytej staranności w ich zabezpieczeniu i ochronie.

11. W celu realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 oraz adres mailowy kontakt@wyprawyfoto.com.pl;

12.Administrator dołoży wszelkich starań, by umożliwić i ułatwić Klientom dostęp do ich danych osobowych oraz realizację przysługujących im praw. Jeżeli informacje na temat ochrony danych osobowych podane powyżej nie są dla Klienta w pełni zrozumiałe, może on zwrócić się do Administratora w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub rozwiania wątpliwości.

 

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej.
Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz. 2361)

Formularz Informacyjny

aoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

Przedsiębiorstwo Bożena Jarzyńska Wyprawy Fotograficzne (zwane dalej Biurem Podróży WYPRAWY FOTO) będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Biuro Podróży WYPRAWY FOTO. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Biuro Podróży WYPRAWY FOTO stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Biuro Podróży WYPRAWY FOTO  wykupiło w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 9 infolinia: 225056506 zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. B.Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 5979501 email:dkpit@mazovia.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności Biura Podróży WYPRAWY FOTO, dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL

przetransponowana do prawa krajowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf